Privatum politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietnē ievaastro.lv platformā pārzinim ir svarīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas, esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Tīmekļvietnes platformā tiek  izmantoti un apstrādāti personu dati mācību nolūkos un pēc konkrētās fiziskās personas prasības šīs konkrētās personas personīgajās interesēs. Apstrādājam fizisko personu datus uz  fiziskās personas piekrišanas pamata, Personas datu apstrādes veikšana notiek, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas ir ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis Ieva Kovaļevska.Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fiziskās personas personīgajam pieprasījumam astroloģisko karšu un prognožu izveidē, abpusējo vienošanos, noslēgtos savstarpējos līgumos noteikto saistību izpildei, kā arī citiem iepriekš  pušu vienošanās paredzētiem astroloģijas studiju nolūkiem.

 Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto puses apstrādā personas datus tikai abpusējas vienošanās un  noslēgto Līgumu  pienākumu izpildei, ievērojot Līgumā noteikto personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

 

Tīmekļvietņu vienotajā platformā ievaastro.lv jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. 

Grupas

Kontakti

 

+371 27438281

ieva@ievaastro.lv

© Ievaastro 2022